APDEP Danışan Başvuru Formu

 • Kişisel Bilgiler

 • Diğer Bilgiler

 • Onam Formu ve KVKK

Kişisel Bilgiler


Lütfen bu alanı doldurunuz.
Lütfen bu alanı doldurunuz.
Lütfen bu alanı doldurunuz
Lütfen bu alanı doldurunuz
Lütfen bu alanı doldurunuz
Lütfen bu alanı doldurunuz.

Diğer Bilgiler

Lütfen bu alanı doldurunuz.
Lütfen bu alanı doldurunuz.
Lütfen bu alanı doldurunuz.
Lütfen bu alanı doldurunuz.
Lütfen bu alanı doldurunuz.

Birden çok ilaç girmek için enter tuşuna basın.
Lütfen bu alanı doldurunuz.
Geri

Danışan Onam Formu

Afet Psikososyal Destek Platformu, 6 Şubat depreminin yaşandığı 11 ilde ikamet eden ve depremden etkilenen kişilerle, gönüllü uzmanları psikososyal destek sağlama amacıyla bir araya getirerek, gönüllülük ilkesiyle hareket eden bir oluşumdur.

Platformumuz bünyesinde yaptığımız çalışmalar, deprem bölgelerinde kurulmuş çadırkentlerde ve kişilerin yeni ikamet ettiği illerde yüz yüze ve online olarak yürütülmektedir.

Psikososyal destek çalışmalarımız çocuk, ergen ve yetişkinleri kapsamaktadır.

Yapacağınız görüşmeler, alanında uzmanlığı belgelenmiş kişilerle, toplamda en az 6 en fazla 8 oturum ve 40 dakika sürecek şekilde planlanmıştır. En fazla haftada 1 görüşme yapılacaktır.

Afet Psikososyal Destek Platformu bünyesinde sürdürülen tüm hizmetler gönüllülüğe dayanmaktadır. Görüşme yaptığınız hiçbir uzman, görüşme süresince yahut ilerleyen tarihlerde sizden ücret talep etmeyecektir.

Platformumuzdan destek almak istediğinizi bize ilettikten sonra en kısa sürede, sizin için en uygun uzman ile eşleştirmeniz yapılacaktır. Belirttiğiniz iletişim bilgilerinden sizinle temasa geçilecek ve görüşme tarihi planlanacaktır. Size ulaşılamadığı taktirde belirlenen görüşme saatinizde uzmanımız sizin için hazır bulunacaktır. Ancak çalışmalarımızın sağlıklı şekilde yürütülmesi için katılamayacağınız görüşmeleri mümkünse 24 saat öncesinden uzmanınıza bildirmeniz gerekmektedir. Mazeret bildirmeksizin yapılamayan üst üste 3 görüşme sonrasında süreciniz sonlandırılacaktır. İlerleyen tarihlerde yeniden destek alma hakkınız saklı tutulacaktır.

Görüşmelerde kesinlikle görüntü ve ses kaydı alınmayacaktır. Uzmanınızla paylaştığınız tüm bilgiler KVKK kapsamında gizli tutulacaktır. Ancak kendinize zarar verme davranışınız/ düşünceniz olduğunda yahut istismara maruz kalmanız durumlarında vakit kaybetmeden, psikiyatrik destek komisyonundaki ilgili hekime ya da hukuk komisyonundaki ilgili kişiye yönlendirmeniz yapılacaktır.

Uzmanınızla birlikte belirleyeceğiniz 6 ya da 8 oturumluk görüşmeler sonrasında, uzmanı ve süreci değerlendirmeniz için bir form doldurmanız istenmektedir. Doldurduğunuz form neticesinde süreciniz uzman süpervizörlerce değerlendirilip gerektiğinde ayrı bir destek birimine yönlendirmeniz yapılabilecektir.

Görüşmelere düzenli katılmanız, görüşme saatinde hazır olmanız, uzmanınızın sizden istediği destekleyici materyalleri yanınızda bulundurmanız görüşmelerden alacağınız faydayı arttıracaktır.

Yaşadığınız zorluklarından üstesinden gelirken içinizde taşıdığınız gücün ve umudun sizi ayağa kaldırmasına eşlik etmek, yanınızda olmak ve sizi dinlemek bizim için eşsiz bir paylaşım olacaktır. Bu süreçte sizinle olmamıza izin verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Afet Psikososyal Destek Platformu

KVKK

Sayın Danışan,

APDEP – Afet Psikososyal Destek Platformu olarak 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında, uygulamalarımız ve haklarınız ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri ve ilgili düzenlemeler gereği (“KVKK Düzenlemeleri”) kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, kişisel veri olarak nitelendirilmekte ve veri Sorumlusu sıfatıyla Afet Psikososyal Destek Platformu tarafından aşağıda açıklandığı kapsamda ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir.

“Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 1. Kişisel verilerinizin işlenme amacı, işlenen kişisel verileriniz tarafınıza ait kişisel bilgiler, onay ve/veya imzanızla tanzim edilen tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle internet sitelerimiz üzerinden yapılan dijital başvurular aracılığı ile toplanmakta ve kanunun belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, sözleşmenin ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla saklanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 2. Kişisel verilerin işlenmesinde hukuki sebepler ve rıza şayet daha önceden alınmış rıza ve izniniz mevcut değilse, yasal zorunluluk gereği izninizi talep edeceğimiz durumlarda, web sitemizde yer alan kişisel verileriniz ile ilgili izin alanında izin kutucuklarının işaretlenmesi ve onaylanması suretiyle izin verebileceksiniz. Bu kapsamda, APDEP tarafından sizlere yönelik sağlanacak ürün ve hizmetten yaralanma ve haberdar olma iradenizi ortaya koyarak APDEP ile paylaştığınız kişisel verilerinizin, sizlere çeşitli bilgilerin sağlanıp sunulabilmesi ve tanıtım, anket ve benzer amaçlı her türlü fiziksel ve elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına dair de izniniz talep edilmektedir. İzinlerinizi geri almak için her zaman izin verdiğiniz yöntemlerle APDEP’e başvurabilirsiniz.
 3. Kişisel Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı APDEP tarafından işlenen kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, faaliyetlerimizi yürütmek üzere dışarıdan hizmet alınan üçüncü taraflara, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, işbirliği yapılan yurtiçi/yurtdışı kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar, güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, alt yüklenicilere, bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlar gibi tüzel kişilere ve işbirliği içerisinde olan üçüncü tarafların hukuki ve ticari güvenliğinin temin ve/veya elektronik ve fiziksel ortamların güvenliğinin sağlanması ile hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir. Tarafımızca yurt içine ve yurt dışına aktarılabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
 4. Kimlik Verisi: Ad, Soyad
  İletişim Verisi: Eposta, Telefon
  Diğer: Erişim tarih ve saati, Cihaz kimliği, İşletim sistemi, Tarayıcı tipi ve IP adresi

  APDEP olarak kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri olmak üzere yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan sunucular, hosting şirketleri, program, bulut bilişim vb diğer elektronik ortamlara aktarabilir işleyebilir ve saklayabiliriz.

 5. Kanun Kapsamındaki Haklarınız Kişisel veri sahipleri olarak şirketin aşağıda bildirilen adresine şahsen başvuru ile ya da noter aracılığıyla veya hesap açılışı sırasında bildirdiğiniz ve APDEP sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle aşağıdaki bildirilen elektronik posta adresine iletebilirsiniz. Bize ileteceğiniz başvurularınızın Türkçe olması esas olup, ilgili başvurularınızda ad-soyad, T.C. kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş yeri adresiniz, bildirime esas elektronik posta adresiniz ile talep konunuzu bulunması zorunlu olup, talebinize ilişkin bilgi ve belgelerin de başvurunuza eklenmesi gerekmektedir. Başvurunuz yazılı ise imza atmanız da yasal bir zorunluluktur. APDEP talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 6. Saygılarımızla.

  Yazılı başvurularda: APDEP – Afet Psikososyal Destek Platformu
  Gümüşsuyu, İnönü Caddesi Ankara Palas Apartmanı No:59/4
  Beyoğlu/İstanbul, Türkiye
  Telefon başvurularında: 0212 245 8420
  E-posta başvurularında: basvuru@apdep.com

Lütfen bu alanı doldurunuz.
Lütfen bu alanı doldurunuz.

Tebrikler, kaydınız başarılı bir şekilde gerçekleşti.

Yapılacak incelemeler sonucunda sizlere en hızlı şekilde dönüş sağlayacağız.